Wordless Wednesday: Happy Birthday Mr. Henson

Happy Birthday Mr. Henson.  Jimhensonlegacy.org